Epileptochirurgie

u nemocných s dětskou mozkovou obrnou (DMO)

Živný, B.

(Praha)

 

Epileptochirurgická léčba farmakorezistentní epilepsie nachází uplatnění zejména u nemocných s hemiparetickou formou DMO, u kterých je mozková léze a epileptogenní zóna lokalizována jen v jedné mozkové hemisféře. U těchto nemocných bývají výsledky chirurgické léčby vzhledem k epilepsii excelentní. Dosažení úplné remise epileptických projevů se zpravidla pozitivně odrazí i ve zlepšení motorických funkcí. Po vyřešení farmakorezistentní epilepsie je možné u těchto nemocných úspěšně operačně léčit i některé aspekty jejich hybné poruchy a to technikou selektivní dorzální rizotomie (SDR), zejména jednostrannou SDR v krční úrovni. Uvedenou problematiku demonstrujeme na dvou vlastních kazuistikách: U jednoho nemocného byla v kojeneckém věku operačně odstraněna korová dysplázie z oblasti inzuly a přilehlého operkulárního kortexu, což vedlo k trvalé úplné remisi katastrofické epilepsie s kumulacemi desítek epileptických záchvatů denně, v dalším průběhu byla u chlapce v popředí stranově odpovídající spastická hemiparéza při zcela normálním intelektu, chlapci byla později provedena jednostranná Strayerova operace, v 8 letech jsme chlapci provedli úspěšnou jednostrannou SDR v krční úrovni, kterou se podařilo podstatně zmírnit spasticitu a dystonii horní i dolní končetiny na paretické straně, jakož i zlepšit posturu ve stoji a při chůzi. Druhý chlapec byl operován v 7 letech pro farmakorezistentní epilepsii sekundární při rozsáhlé postischemické lézi jedné mozkové hemisféry v povodí ACM, která vznikla u do té doby zcela zdravého dítěte při CMP v 1 roce věku. Byla u něj provedena hemisferotomie na postižené straně, která vedla k úplné klinické remisi epileptických projevů. Po vymizení záchvatů došlo k akceleraci v té době již těžce retardovaného psychomotorického vývoje do obrazu téměř normálního intelektu a středně těžké kontralaterální spastické hemiparézy s těžším postižením horní končetiny, chlapci byla provedena jednostranná Strayerova operace a ve 12 letech jsme mu provedli jednostrannou krční SDR, po které došlo k výraznému uvolnění a výraznému zlepšení hybnosti paretických končetin, ale i k výraznému zlepšení celkové postury a chůze.        

 

V Praze dne 1.5.2005

 

Kontakt:

MUDr. Boris Živný

NeuroCentrum Praha

Stamicova 21, 162 00 Praha 6

info@neurocentrum.cz

http://neurocentrum.cz