Selektivní Dorzální Rizotomie (SDR) v léčbě Dětské Mozkové obrny (DMO) - SDR v krční úrovni (SDR-C)

Živný, B.

(Praha - JeSENICE - VRCHLABÍ)

 

Úvod: Od 3.7.2003 jsme provedli 161 SDR při léčbě 136 pacientů ve věku mezi 1,5 a 49 roky (132 dětí) se spastickými nebo smíšenými formami DMO. Začali jsme nejprve s běžně prováděnými SDR v (torako)lumbosakrální (SDR-(T)LS) úrovni s relativně velmi dobrými výsledky; první SDR v krční (cervikotorakální) (SDR-C(T)) úrovni jsme provedli 23.9.2004.

 

Metodika: Analyzujeme výsledky prvních 33 SDR-C(T) založených na předoperačním kinesiologickém a reflexním vyšetření technikou FPID (False Proprioceptive Information Diagnostics) u pacientů mezi 3 a 49 roky (32 dětí), u 6 pacientů byl proveden jednostranný výkon, u 25 pacientů byla SDR provedena v obou úrovních (SDR-(T)LS + SDR-C(T)). Všechny operace byly provedeny naší vlastní originální minimálně invazivní operační technikou. Hodnotili jsme funkční výsledky 3 až 31 měsíců po operaci.
 

Výsledky: Po SDR-C(T) jsme nezaznamenali jiné komplikace než přechodnou krátkodobou retenci moči se spontánní úpravou u dvou nemocných. Funkční zlepšení jsme nalezli u všech nemocných po SDR-C(T): Nejčastěji pozorované efekty byly dramatické zmírnění spasticity, rigidity a kontraktur horních končetin a méně výrazný obdobný efekt i na dolních končetinách, významné zlepšení hrubé a částečné zlepšení i jemné motoriky horních končetin, zmírnění generalizovaných dystonických atak, zmírnění orofaciální spasticity, zlepšení ventilačních funkcí zmírněním spasticity a kontraktur dýchacích svalů, zmírnění hypersalivace a zlepšení komunikačních a kognitivních dovedností.
 

Závěry: SDR-C(T) je bezpečný a velmi účinný výkon významně rozšiřující možnosti léčby spastických hemi-, tri- nebo tetra-paretických a smíšených forem DMO v širokém spektru tíže postižení. Optimální kandidáti SDR-C(T) jsou malé, nejlépe ještě předškolní, děti se spastickou hemiparézou. U tri- nebo tetra-paretiků se kombinace SDR-C(T) a SDR-(T)LS jeví velmi účinnou a účinek obou výkonů je více než aditivní.
 

V Praze dne 17.7.2007

 

Kontakt:

MUDr. Boris Živný

NeuroCentrum Group / NeuroCentrum Praha - Jesenice - Vrchlabí

Stamicova 21, 162 00 Praha 6

info@neurocentrum.cz

http://neurocentrum.cz