PORADNA pro afázie

 

Afázie

 

Afázie

aphasia, diagnóza R47.0

Afázie patří do souboru vyšších korových poruch. Je řazena mezi poruchy jazyka, jde o neschopnost rozumět jazykovým symbolům a neschopnost je užívat. Je důležité, že jde o ztrátu již naučených schopností dorozumívat se řečí (mluvenou, čtenou, psanou). Jedná se o poruchu organického původu, především jako důsledek ložiskové léze korových a podkorových oblastí mozku (nejčastěji v důsledku cévní mozkové příhody – CMP, iktu, traumatických poškození mozku, tumoru aj.).

Symptomatika afázie je při srovnání různých jedinců velice variabilní, ale i u téhož jedince se dynamicky mění. Většinou můžeme u nemocných v různé míře a kvalitě pozorovat:
• dysfluenci řeči, dysprozodii - narušenou plynulost řeči, tempo řeči
• anomii - těžkosti při pojmenování
• řečové automatismy - stereotypní opakování slabik, frází
• perseverace - neadekvátní přetrvávání nebo znovuužití předcházejícího elementu řeči, např. odpovědi i po změně otázky, podnětu
• agramatismy - poruchy gramatické stavby řeči
• parafázie - záměny fonémů, slabik, slov až nahrazování slov jinými
• poruchy porozumění řeči
• alexii, agrafii - poruchy čtení a psaní
• poruchy orientace
• jiné.

Základní typy afázií snadno srozumitelné i pro laickou veřejnost jsou:
• afázie motorická (expresivní): v klinickém obraze je výrazně patrná převaha obtíží ve schopnosti mluvního projevu při relativně zachovaném rozumění řeči
• afázie senzorická (impresivní): porucha postihuje především schopnost percepce a rozumění řeči, přičemž vyjadřování je postiženo sekundárně, v důsledku špatného rozumění
• afázie totální (senzomotorická): jedná se o celkový rozpad řeči, nemocný sám nemluví ani nerozumí řeči ostatních a někdy ani vlastním projevům (užívá žargon)
• afázie amnestická: nemocní mají těžkosti při aktualizaci určitého slova z individuálního slovníku (vybavit si pojem).

Nejčastější příčinou afázie jsou cévní mozkové příhody (CMP), ať již hemoragické (mozkové krvácení), nebo ischemické (z nedokrevnosti mozku). Další častou příčinou vzniku afázie jsou poranění mozku, mozkové expanze (nádory), zánětlivá onemocnění mozku (encefalitida, meningoencefalitida). Afázie se vyskytují také jako součást některých degenerativních onemocnění (při Alzheimerově a Pickově nemoci). V poslední době je čím dál častější výskyt afázie při intoxikaci mozku (alkoholové a nealkoholové toxikománie). Při náhlém poškození dosud normálně se vyvíjející centrální nervové soustavy vniká dětská (vývojová) afázie.

Důležitá je včasná diagnostika a tedy i včasná terapie, která začíná již v době, kdy je nemocný ještě na lůžku (v nemocnici, na JIP - dechová, fonační cvičení, obnova polykání atd.). Následuje terapie zaměřená na obnovení komunikačních schopností nemocného. Cílem logopedické terapie je dosažení maximálních schopností komunikace s ohledem na dané postižení – funkční restituce, substituce nebo kompenzace. Současně s komunikační terapií dochází k obnovování sociálních vazeb, které jsou často výrazně narušeny, čímž postižený výrazně strádá. V akutní fázi je terapie intenzivnější a je prováděna individuálně, je zaměřena na obnovení funkcí mozku a udržení psychické stability nemocného. Chronické stádium je zaměřeno zejména na obnovu sociálních kontaktů a reintegraci nemocného do společnosti (zaměstnání atd.); forma je individuální i skupinová.

Prognóza závisí na typu a stupni afázie. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že jde o dlouhodobý proces vyžadující trpělivost především ze strany nemocného, ale i jeho rodiny. Velmi opomíjeným prvkem v terapii je i samotný postoj postiženého k vlastnímu onemocnění.

Logopedická terapie afázií v NeuroCentru Praha je zaměřena především na logopedii individuální, spolupracujeme však také s občanským sdružením CMP a Afázie, kde se podílíme na organizaci terapie skupinové, organizaci komplexních rehabilitačních pobytů atd. Klademe přitom důraz na odbornost a osobní přístup k nemocným.

Použitá literatura: Škodová E., Jedlička I. a kol.: Klinická logopedie. Portál, Praha 2003; Dvořák J.: Logopedický slovník. Logopedické centrum, Žďár na Sázavou 2001; Cséfalvay Z., Traubner P: Afaziológia pre klinickú prax. Osveta, Martin1996

Mgr. Jana Bernreiterová
poradna@neurocentrum.cz

zpět na osnovu

zpět na začátek textu

zpět nahoru

 

  

Řešíte-li problém, který se podobá tomu, o čem se píše ve výše uvedeném článku, můžete se s žádostí o radu a/nebo pomoc obrátit na naši specializovanou AMBULANCI nebo nám napsat svůj dotaz na poradna@neurocentrum.cz.