Smluvní vztahy  NeuroCentra  s českými zdravotními pojišťovnami v roce 2005  

 

druh péče    /    pojišťovna

111 201

205

207

209

211

213

217

222

SUZ
 neurochirurgie

 dětská neurologie

 neurologie dospělých

 ortopedie

 fyzioterapie (rehabilitace)

 klinická psychologie

 klinická logopedie

pojišťovna HRADÍ
pojišťovna NEHRADÍ

 

111  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205  Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213  Revírní bratrská pokladna
217  Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
222  Česká národní zdravotní pojišťovna
SUZ  Správa uprchlických zařízení MV ČR

 

Na konkrétní podmínky úhrady poskytované zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění se můžete informovat na recepci NeuroCentra Praha. V případě, že úhrada péče není dle výše uvedené tabulky mezi pojišťovnou a naším zdravotnickým zařízením smluvně dojednána, můžete se na event. možnost mimosmluvní úhrady dotázat ve zdravotní pojišťovně, u které si platíte své zdravotní pojištění. Za přímou úhradu poskytujeme péči v uvedených oborech i klientům pojištěným u nesmluvních pojišťoven a klientům nepojištěným - o cenách se můžete předem informovat na recepci NeuroCentra.

 

Naše zdravotnické zařízení je ochotné uzavřít, případně rozšířit, smlouvy o poskytování a úhradě péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění se všemi pojišťovnami, které o to projeví zájem. Pojišťovny, které s námi na všechny, nebo některé z výše uvedených zdravotních služeb dosud nemají uzavřené smlouvy, nás mohou se svou nabídkou ke spolupráci kontaktovat na neurocentrum@neurocentrum.cz nebo písemnou formou na naší adrese NeuroCentrum Praha, Stamicova 21, 162 00 Praha 6; pokud tak neučiní, zůstává zodpovědnost za omezenou dostupnost námi poskytované péče pro klienty těchto pojišťoven na jejich straně a je na zvážení každého z dotčených klientů, jak s tímto poznáním naloží. O možnostech změny zdravotní pojišťovny se dočtete na hlavní stránce AMBULANCE v oddíle úhrada za poskytnuté služby