>> home >> zdravotní péče >> NeuroCentrum Clinic Praha / Jesenice

 

NeuroCentrum Clinic Praha / Jesenice

ambulantní zázemí NeuroCentrum Group v Praze (nejdéle do 31.3.2010) / v Jesenici u Prahy (nejpozději od 1.4.2010)

outpatient facilities of NeuroCentrum Group in Prague (until 31.3.2010) / in Jesenice u Prahy (latest from 1.4.2010)

 

Náš tým odborníků nabízí specializovanou ambulantní zdravotní péči a konzultační služby v oborech neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie (rehabilitace), ortopedie (spolupráce s jinými zařízeními), klinická psychologie (spolupráce s jinými zařízeními) a klinická logopedie. Pro naše dětské, dospívající a dospělé klienty zajišťujeme komplexní péči od diagnostiky, přes konzervativní léčbu a rehabilitaci, až po případnou operační léčbu a pooperační dispensarizaci. Složení týmu našich specialistů a též úzká kooperace s jinými specializovanými pracovišti v České Republice umožňuje poskytovat komplexní péči i takovým dětským, dospívajícím i dospělým klientům NeuroCentra, jejichž léčení vyžaduje navzájem sladěnou a konstruktivní mezioborovou spolupráci. Můžeme tak nabídnout pomoc nemocným i se složitými onemocněními nervového systému a pohybového aparátu, jakými jsou kupř. vrozené vývojové vady (VVV), dětská mozková obrna (DMO, ICP, infantilní cerebrální paréza), epilepsie, poúrazové stavy, stavy po mozkových a míšních cévních příhodách, erektilní dysfunkce, psychosomatická onemocnění a jiné. NeuroCentrum Clinic poskytuje specializované zdravotnické služby nemocným všech věkových skupin z celé České republiky i ze zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována především dětem a dospívajícím. Objednání klientů k ambulantní konzultaci zajišťuje recepce NeuroCentrum Clinic telefonicky na čísle +420 604 265 487 nebo emailem na adrese recepce@neurocentrum.cz. Our team of experts offers a specialized outpatient medical care and consultation services in the field of neurology, neurosurgery, physiotherapy (rehabilitation), orthopedics (cooperation with other clinics), clinical psychology (cooperation with other clinics) and clinical speech therapy. We ensure comprehensive care for our child, adolescent, and adult client, beginning with diagnostics, over conservative treatment and rehabilitation, up to optional surgical treatment and postoperative dispensarization. Our team of specialists as well as close cooperation with other specialized medical facilities in the Czech Republic enables offering complex care to such child, adolescent as well as adult clients of the NeuroCentrum, whose treatment often requires a mutually harmonized and constructive interdisciplinary cooperation. We may thus offer our help to patients with complex disorders of the nervous system and the movement apparatus, such as for example congenital developmental defects, cerebral palsy (CP, ICP, infantile cerebral paralysis), epilepsy, post-injury conditions, conditions after cerebral and spinal vascular events, erectile dysfunction, psychosomatic disorders, etc. The NeuroCentrum Clinic offers specialized medical services to patients of all age groups from the entire Czech Republic as well as from foreign countries. Special attention is directed primarily at children and adolescents. Appointments for an outpatient consultation may be requested at the frontdesk of the NeuroCentrum Clinic by telephone at +420 604 265 487 or by e-mail at frontdesk@neurocentrum.cz.

 

s čím Vám pomůžemeposkytované službyjak nás najdeteordinační dobaobjednáníúhrada za služby │ formuláře ke stažení 

 

with what we can help services how to find us opening hours appointments payment for services │ forms to download 

 

 

Všechny ambulance NeuroCentrum Clinic (prim. MUDr. Boris Živný) jsou nyní již pouze na nové adrese NeuroCentrum Clinic v Jesenici! (GPS: šířka N49°58'09", délka E14°31'45") /

/ All outpatient offices of NeuroCentrum Clinic (medical director Mr. Boris Zivny, MD) are now only at the new address of NeuroCentrum Clinic in Jesenice (GPS: Latitude N49°58'09", Longitude E14°31'45")

Vážení klienti NeuroCentrum Clinic Praha, rádi bychom Vás seznámili s aktuální změnou naší adresy. S cílem zlepšit dostupnost, kvalitu a komfort našich služeb přestěhujeme během prvního čtvrtletí roku 2010  všechny ambulance NeuroCentrum Clinic Praha z polikliniky Petřiny, Stamicova 21, 162 00 Praha 6 do zcela nového objektu v Jesenici u Prahy. Nové pracoviště kliniky na adrese Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy bude pro většinu z Vás dopravně dostupnější, důsledně bezbariérové a zcela jistě komfortnější, vybavené dostatečným počtem parkovacích míst přímo před klinikou. Všechna stávající pracoviště na Praze 6 budou po otevření kliniky v Jesenici zrušena. Klienti, kteří jsou již objednaní do Prahy, budou přijati v domluvených termínech na původním pracovišti v Praze, pokud jim nebude recepcí kliniky oznámena změna. Sledujte prosím aktuality týkající se chystané změny na tomto místě. Zde Vás také budeme průběžně informovat, jak pokračuje budování našeho nového působiště. Veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky v pracovních dnech v době od 10:00 do 12:00 na čísle +420 604 265 487 a/nebo e-mailem na adrese recepce@neurocentrum.cz. Chcete-li nám s vybavováním nového pracoviště jakkoliv pomoci, kontaktujte prosím se svojí nabídkou přímo primáře kliniky MUDr. Borise Živného telefonicky na čísle +420 603 740 167 a/nebo e-mailem na zivny@neurocentrum.cz.

Dear clients of the NeuroCentrum Clinic Praha, we would like to inform you about the current change of our address. With the purpose to improve the accessibility, quality and comfort of our services, we shall move all the offices of the NeuroCentrum Clinic Praha in the course of the first quarter of 2010 from the health center Petriny, Stamicova 21, 162 00 Prague 6, to an entirely new building in Jesenice near Prague. The new address of the clinic is Říčanská 1177, 252 42 Jesenice u Prahy, which shall be for most of you better approachable, entirely wheelchair-accessible, and definitely more comfortable with a sufficient number of parking spaces right in front of the clinic. All of our offices at Prague 6 shall be closed after the opening of the clinic in Jesenice. Clients who have already been scheduled to an appointment in Prague shall be admitted in set-up terms at the old clinic in Prague, if they are not informed about a change by our receptionist. Please follow up on any new information concerning the planned change at this location. We shall also inform you here about the setting up of our new clinic. We shall gladly answer any of your questions by telephone on workdays between 10 a.m. and 12 a.m. at +420 604 265 487 and/or by e-mail at  recepce@neurocentrum.cz. If you would like to help us in any way with the accomodation of our new clinic, please contact directly the head physician of the clinic, Boris Zivny, MD, by telephone at +420 603 740 167 and/or by e-mail at zivny@neurocentrum.cz.

29.6.2010: Dobrá zpráva pro klienty NeuroCentrum Clinic: Od 20. září 2010 by se měla výrazně zlepšit dopravní dostupnost naší kliniky v Jesenici u Prahy. Kolem Jesenice totiž povede jihozápadní část pražského okruhu, která propojí plzeňskou dálnici D5 a brněnskou dálnici D1. Ta usnadní příjezd k nám ze západních a jižních Čech, ale zejména uleví provozu na místních komunikacích v našem okolí od tranzitní dopravy. Více informací najdete v článku na serveru iHNed.cz.